nuklid promieniotwórczy ulegający samorzutnej przemianie jądrowej