SEREN Polska

Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej

W roku 1996 część ekologów, wywodząca się z działaczy ruchu Greenpeace nie zgadzających się z poglądami propagowanymi przez ten ruch w odniesieniu do energetyki jądrowej zainicjowała powstanie międzynarodowego stowarzyszenia Environmentalists for Nuclear Energy - EFN. Prezesem Stowarzyszenia został Buno Combi ( autor opracowania Energia jądrowa przyszłością ekologii). Współzałożycielami byli światowi liderzy ruchu ochrony środowiska. W pracach Komitetu Naukowego EFN biorą między innymi udział:
Założyciele EFN są przekonani, że tylko energia jądrowa może wstrzymać proces globalnego ocieplenia i jest jedynym realnym alternatywnym i bezpiecznym źródłem energii dla paliw kopalnych, dostarczającym w sposób stabilny energię na wielką skalę przy jednoczesnym braku emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie organizacja zrzesza około 10 000 członków w 60 krajach. . Ważną rolę odgrywają oddziały organizacji w krajach o wysoko rozwiniętej energetyce jądrowej takich jak Stany Zjednoczone Francji, Kanada Japonia.
Komitet założycielski
Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN - POLSKA powstał w Warszawie 18 stycznia 2006. Proces rejestracji Stowarzyszenia zakończono w styczniu 2008 roku. Stowarzyszeniem Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 14 00 050 Warszawa zostało zarejestrowanym pod nr KRS 0000297608 przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są
:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,

Członkami Stowarzyszenia mogą być wszyscy, którzy chcą chronić naturę i są przekonani o tym, że energetyka jądrowa może w tym pomóc.

Przystąp do SEREN! »
Statut Stowarzyszenia
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest
promocja pokojowego wykorzystania energii jądrowej a w szczególności:
- pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energetyce i jej wpływie na człowieka i środowisko,
- informowanie o zaletach energii jądrowej szczególnie ze względu na bezpieczeństwo ludności, ochronę środowiska i korzyści z jej wykorzystania,
- integrowanie osób, które popierają użytkowanie energii jądrowej w celach pokojowych

Cele Stowarzyszenia są realizowane przede wszystkim poprzez:
- wspieranie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
- inicjowanie publikacji książkowych i artykułów,
- wygłaszanie referatów i odczytów,
- uczestniczenie w debatach publicznych,
- przygotowanie informacji naukowych i popularno-naukowych,
- udział w targach i wystawach,
- organizowanie konferencji i spotkań,
- współpracę z innymi organizacjami,
- współdziałanie z organami administracji Państwowej.
Od chwili powołania Komitetu organizacyjnego członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w szeregu konferencji krajowych i seminariach dotyczących perspektyw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
EkoAtom
Jedną z bardzo ważnych inicjatyw SEREN jest zorganizowanie wraz z SEP internetowego kwartalnika popularno naukowego EKOATOM.

Podstawowym celem czasopisma - publikacji - periodycznej jest pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o wpływie energetyki jądrowej ( w pełnym cyklu paliwowym) na człowieka i środowisko ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa ludności i środowiska. Dodatkowym celem jest popularyzacja i uwypuklenie zalet i korzyści wypływających ze stosowania tego sposobu pozyskiwania energii.

Czasopismo ma charakter informacyjno-szkoleniowy (naukowy). Jego celem jest prezentacja zagadnień związanych z energetyką jądrowa, kwestiami jej bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Popularyzacja zalet tego sposobu wytwarzania energii z uwypukleniem nieszkodliwości dla środowiska jest jednym z zadań publikacji. Wpisuje się to w program prac nad stanem wiedzy oraz poziomem akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej. Czasopismo pełni również funkcje szkoleniowe w służbie rozwoju kultury bezpieczeństwa oraz stosowania zasad bezpieczeństwa. Zakres tematyczny wykracza czasem poza obszar energetyki w celu prezentacji różnych technik jądrowych

EKOATOM od czterech lat ukazuje się w internecie. Za jego treść merytoryczną odpowiada Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.