proces rządzony przez słabe siły jądrowe, w którym protony i neutrony przekształcają się jedne w drugie. W rozpadzie beta neutronu powstaje elektron i antyneutrino. Neutron swobodny rozpada się w ten sposób dlatego, że jego masa jest większa niż suma mas protonu i elektronu. Rozpad beta protonu może zajść tylko w jądrze posiadającym pewien nadmiar energii. W rozpadzie tym, zachodzącym w jądrach o nadmiarze protonów, tworzą się pozyton i neutrino