Statut Stowarzyszenia SEREN Polska

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej - Polska (SEREN POLSKA) zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.

§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.


Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:
- pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energetyce i jej wpływie na człowieka i środowisko,
- informowanie o zaletach energii jądrowej szczególnie ze względu na bezpieczeństwo ludności, ochronę środowiska i korzyści z jej wykorzystania,
- integrowanie osób, które popierają użytkowanie energii jądrowej w celach pokojowych.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- wspieranie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
- inicjowanie publikacji książkowych i artykułów,
- wygłaszanie referatów i odczytów,
- uczestniczenie w debatach publicznych,
- przygotowanie informacji naukowych i popularno-naukowych,
- udział w targach i wystawach,
- organizowanie konferencji i spotkań,
- współpracę z innymi organizacjami.


Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13.1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający posiada prawa uczestniczenia w działalności określonej w ust. 1 pkt b, c,d,e,f. z głosem doradczym i posiada obowiązki określone w ust. 2.
4.Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, ale zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.

§ 14.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok po uprzednim pisemnym upomnieniu,
d) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c, d o ustaniu członkowstwa orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§ 15. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1 Walne Zebranie Członków,
2 Zarząd,
3 Komisja Rewizyjna,

§ 16.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni i honorowi - z głosem stanowiącym,
b) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§17.1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata. Wybór członków tych organów odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Członków, chyba, że wszyscy obecni opowiedzą się za głosowaniem jawnym.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 18. Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 19. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd raz do roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 20.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b i c.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21.1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie zmian statutu,
b) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w sprawach przekraczających zwykły zarząd,
h) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 22.1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5-8 członków.
3. Wyboru Prezesa dokonują członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa. Powyższe nie narusza § 30.

§ 23. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. przygotowanie projektu planu finansowego,
3. realizacja planu finansowego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
4. zwykły zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§ 27. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V Majątek i fundusze

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29. ródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4. dotacje.

§ 30. Dla ważności oświadczenia woli, wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w pierwszym terminie w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Warszawa, dnia 20.06.2007 r.

Komitet Założycielski:
1. Krzysztof Rzymkowski
2. Bogusław Muszyński
3. Jarosław Minkowski