Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Obiekt jądrowy

obiekt lub urządzenie przeznaczone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego w ilości umożliwiającej zrealizowanie samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego, w szczególności elektrownie, […]
3 stycznia 2016

Objętość tarczowa

objętość guza nowotworowego lub innych tkanek, które są napromieniane w celu osiągnięcia planowanego efektu terapeutycznego
3 stycznia 2016

Obudowa bezpieczeństwa

szczelna obudowa o dużej wytrzymałości, niekiedy dwupowłokowa, przeznaczona do zatrzymywania w razie awarii znacznych ilości substancji promieniotwórczych, uwalnianych z reaktora lub urządzeń bezpośrednio z nim związanych. […]
3 stycznia 2016

Ochrona przed promieniowaniem, ochrona radiologiczna

ogół zagadnień i czynności związanych z ograniczeniem wpływu promieniowania jonizującego i neutronowego na ludzi i środowisko (dozymetria). Zagadnieniami ochrony przed promieniowaniem są: ustalanie dopuszczalnych norm napromienienia […]